Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (MÜŞTERİ)
 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu VİLLA RUNNER SEYAHAT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi Tarafınıza ait kişisel veriler (ad-soyad, e-posta adresi, iletişim adresi, doğum yeri, doğum tarihi, nüfus cüzdanı bilgileri, pasaport bilgileri, görsel kayıtlar, imza, T.C. kimlik numarası araç plaka bilgisi, telefon numarası, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla hard copy, hard disk, e-posta, yazılım programına kayıt yöntemleriyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6 hükümlerine uygun şekilde; sözleşmenin kurulması ve ifası için gereklilik, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Otelimizin ortak alanlarında, güvenliğin sağlanması amacıyla, 7 gün 24 saat kamera sistemleri ile izleme yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: ● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, ● Doğru ve gerektiğinde güncel olma, ● Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.villarunner.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 2. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, tarafımızca veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve aktarılabilecektir. Yurt dışı aktarım bulunmamaktadır. Yurtiçi Aktarım 2 ● Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ● Mali Müşavir 3. Kişisel Verilerin Güvenliği Veri Sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri güvenliğinizi sağlama yükümlülüğünü taşımaktayız. Bu nedenle, – Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, – Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, – Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri tarafımızca alınmaktadır. Bunun yanında kendi kurum veya kuruluşumuzda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. İşlediğimiz kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktayız. 4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar Tüm talepleriniz için https://www.hoteltunali.com.tr adresli internet sayfamızda yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımızca KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. ● Kişisel verinizin veri sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme, ● Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ● KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ● KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ● Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, ● Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi; Armutalan Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi no:14/3 adresimizin sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, villarunner1@gmail.com mail adresimize kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgeler ile iletebilir, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz. Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
VİLLA RUNNER SEYAHAT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ